On-line Inschrijven Sharpie evenementen 2017
met * gemarkeerde velden zijn verplicht
Evenement* Inschrijven voor
Nieuwkoop 29-30 april 2017 22 april 2017
Open Nederlandse Kampioenschappen 26-28 mei 2017 19 mei 2017
Kinselmeer 9-10 september 2017 2 september 2017
NK Sprint Spiegel 23-24 september 2017 16 september 2017
Snert weekend Vinkeveen 7-8 oktober 2017 30 september 2017
Stuurman*    
Bemanning
Zeilnummer* Naam boot
Adres*
Postcode* Woonplaats*
Telefoon* Email
Vereniging
Inschrijfgeld   
Het inschrijfgeld bedraagt voor de Nederlandse Kampioenschappen 50,00 en voor de klasse evenmenten 25,00 per evenement.
Gelieve het inschrijfgeld over te maken op bankrekeningnummer NL56 RABO 0363 5682 39 o.v.v. "Naam van het evenement" en zeilnummer t.n.v. Ned. 12M² Sharpieclub te Amsterdam
Opmerkingen

Inschrijver verklaart zich te onderwerpen aan de regels voor wedstrijdzeilen van de ISAF, aan de bepalingen, statuten en reglementen van het KNWV, aan de aankondiging en de wedstrijdbepalingen en aan de klassenvoorschriften en verklaart tevens het inschrijfgeld te hebben voldaan.

De deelnemers aan de wedstrijd(en) doen zulks geheel voor hun eigen rekening en risico. De Nederlandse 12M² Sharpie Club en de organiserende vereniging zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke dan ook, waaronder inbegrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de wedstrijd(en) zou kunnen ontstaan.